Privacybeleid bij HERO Software

Onze technische uitrusting en de voorschriften voor ons personeel garanderen de hoogste veiligheidsnormen. Tijdens de overdracht, maar ook later bij de verwerking van uw gegevens, geven wij derden geen kans om uw gegevens zelfstandig in te zien.

Privacybeleid voor HERO-klanten en geïnteresseerden

Klanten en geïnteresseerden van HERO Software vinden de relevante informatie met betrekking tot gegevensbescherming rechtstreeks in hun software-account:

 • Verwerkingsovereenkomst
 • Technisch-organisatorische maatregelen
 • Onderaannemers

Privacyverklaring van de website

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale privacywetten van de lidstaten, evenals andere privacyregelgeving, is:­­

HERO Software GmbH
Vertegenwoordigd door de directeuren Michael Kessler en Philipp Lyding
Göttinger Hof 9
30453 Hannover
Duitsland
Telefoon: +49 (0)511 - 330 900 65
E-mail: [email protected]
https://hero-software.de

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

activeLAW Rechtsanwälte Klein.Offenhausen PartmbB
Advocaat Marion Albrecht
Hans-Böckler-Allee 26
30173 Hannover
Duitsland
Telefoon: +49 (0)511 - 547 47 0
E-mail: [email protected]

III. Algemeen over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We verzamelen en gebruiken in principe alleen persoonlijke gegevens van onze gebruikers voor zover dit nodig is voor het leveren van een functionele website, evenals onze inhoud en diensten. De verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in gevallen waarin voorafgaande toestemming om praktische redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor verwerkingshandelingen van persoonsgegevens waarvoor we toestemming van de gebruiker verkrijgen, dient Artikel 6, lid 1, onder a, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is, dient Artikel 6, lid 1, onder b, AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf onderworpen is, dient Artikel 6, lid 1, onder c, AVG als rechtsgrondslag.

In het geval dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, dient Artikel 6, lid 1, onder d, AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient Artikel 6, lid 1, onder f, AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Gegevenswissing en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit door de Europese of nationale wetgever in verordeningen, wetten of andere voorschriften waar de verantwoordelijke aan onderworpen is, is voorzien. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats als een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij verdere opslag van de gegevens vereist is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

IV. Beschikbaarheid van de website en aanmaak van logbestanden

1. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Bij elk bezoek aan onze website verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de bezoekende computer. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie

(2) Het besturingssysteem van de gebruiker

(3) De internetprovider van de gebruiker

(4) Het IP-adres van de gebruiker

(5) Datum en tijd van toegang

(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt

(7) Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden bezocht

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f), AVG.

3. Doel van gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de aflevering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessie worden opgeslagen.

De opslag in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien dienen de gegevens ons om de website te optimaliseren en de beveiliging van onze IT-systemen te waarborgen. In dit verband vindt geen evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden plaats.

In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), AVG.

4. Bewaartermijn

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en de opslag van gegevens in logbestanden zijn essentieel voor de werking van de website. Er is dus geen mogelijkheid tot bezwaar van de kant van de gebruiker.

V. Gebruik van cookies

a) Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks tekens die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt bezocht. We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze internetpagina vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawisseling kan worden geïdentificeerd.

In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en verzonden:
Inloggegevens

Daarnaast gebruiken we cookies op onze website die de analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk maken.

(1) Ingevoerde zoektermen

(2) Frequentie van paginabezoeken

(3) Gebruik van websitefuncties

De op deze manier verzamelde gegevens van gebruikers worden gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Hierdoor is het niet meer mogelijk om de gegevens toe te wijzen aan de oproepende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen.

Bij het openen van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming verkregen voor de verwerking van de in dit verband gebruikte persoonlijke gegevens. In dit verband wordt ook verwezen naar deze privacyverklaring.

b) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

c) Doel van gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor u te vereenvoudigen. Sommige functies van onze internetpagina kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Voor deze functies is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

De gebruikersgegevens die worden verzameld met behulp van technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken.

Het gebruik van analysecookies dient om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies weten we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod voortdurend optimaliseren.

d) Duur van opslag, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar onze site verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook geautomatiseerd worden gedaan. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet alle functies van de website volledig worden gebruikt.

VI. Registratie

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren of een projectaanvraag in te dienen met vermelding van persoonlijke gegevens. De gegevens worden ingevoerd in een invoermasker, naar ons verzonden en opgeslagen. Gegevens worden alleen aan derden verstrekt in geval van een concrete projectaanvraag waarbij de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verstrekking. Anders worden de gegevens niet aan derden verstrekt. De volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

(1) Naam en aanhef

(2) Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, plaats)

(3) Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

(4) Sector (indien van toepassing)

(5) E-mailadres

(6) Contactwens

(7) Interesse in HERO-diensten (indien van toepassing)

(8) Diverse projectgerelateerde informatie over het project

(9) Telefoonnummer / mobiel nummer

Op het moment van registratie worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Het IP-adres van de gebruiker

(2) Browserinformatie

(3) Bron (referrer)

(4) Datum en tijd van registratie

Tijdens het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker gevraagd voor de verwerking van deze gegevens.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is in geval van toestemming van de gebruiker artikel 6, lid 1, onder a, AVG.

Indien registratie noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, vormt artikel 6, lid 1, onder b, AVG een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens.

3. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Dit is het geval tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Zelfs na het sluiten van de overeenkomst kan het nodig zijn persoonlijke gegevens van de contractpartner op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

4. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

Als gebruiker heeft u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie te annuleren. U kunt te allen tijde verzoeken om wijziging van de over u opgeslagen gegevens.

Voor vragen over het verwijderen van opgeslagen gegevens of wijziging ervan kunt u schriftelijk contact opnemen met het volgende e-mailadres: [email protected]

Indien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is verwijdering van de gegevens alleen mogelijk indien er geen contractuele of wettelijke verplichtingen tot verwijdering zijn.

VII. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar voor elektronisch contact. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruikmaakt, worden de gegevens die in het invoerveld worden ingevoerd, aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens omvatten:

1) Gegevens over het project / projectplan

2) Naam en aanhef

3) Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, stad)

4) E-mailadres

5) Telefoonnummer / mobiel nummer

6) Informatie

7) Actie van het verzoek

8) Contactwens Op het moment van verzending van het bericht worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Het IP-adres van de gebruiker

(2) Datum en tijd van registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt bij het verzendproces uw toestemming verkregen en wordt verwezen naar deze privacyverklaring.

Het is ook mogelijk om contact op te nemen via de verstrekte e-mailadressen. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die met de e-mail zijn verzonden, opgeslagen.

Er is in dit verband geen doorgifte van de gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is bij toestemming van de gebruiker artikel 6, lid 1, onder a AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die bij het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, onder f AVG. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, vormt artikel 6, lid 1, onder b AVG een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerveld dient alleen om het contactverzoek te verwerken. In geval van contact via e-mail is er ook een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de gegevens.

Softwaregebruikers worden door HERO telefonisch of per e-mail gecontacteerd om de respectieve behoeften en eisen aan de HERO-software te bepalen of om ondersteuningskwesties op te lossen.

De overige tijdens het verzendproces verwerkte persoonsgegevens dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatiesystemen te waarborgen.

4. Bewaartermijn

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel van hun verzameling. Voor de persoonsgegevens uit het invoerveld van het contactformulier en die welke per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Een gesprek wordt als beëindigd beschouwd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is afgehandeld. Als uit het gesprek een zakelijke transactie voortvloeit, wordt verwijdering na afloop van boekhoudkundige en fiscale bewaartermijnen uitgevoerd.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Intrekking van de toestemming en bezwaar tegen de opslag van gegevens is schriftelijk en informeel per e-mail mogelijk: [email protected]

Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in verband met het contact worden in dat geval verwijderd.

VIII. Rechten van de betrokken persoon

Worden uw persoonsgegevens verwerkt, dan bent u betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht op informatie

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke verlangen dat deze bevestigt of persoonsgegevens die op u betrekking hebben door ons worden verwerkt.

Als er sprake is van dergelijke verwerking, heeft u recht op de volgende informatie van de verwerkingsverantwoordelijke:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn of zullen worden verstrekt;

(4) de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn;

(5) het bestaan van het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen, het recht om de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke te beperken of om bezwaar te maken tegen deze verwerking;

(6) het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering overeenkomstig artikel 22, lid 1 en 4, AVG en – ten minste in deze gevallen – betekenisvolle informatie over de betrokken logica, alsmede de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U heeft het recht om te vragen of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden overgedragen naar een derde land of naar een internationale organisatie. In dit verband heeft u het recht om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG met betrekking tot de overdracht.

2. Recht op correctie

U heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om onmiddellijke correctie en/of aanvulling van de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben, indien deze onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de correctie onverwijld uit te voeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende omstandigheden heeft u het recht om de beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te verzoeken:

(1) als u de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben betwist voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) als de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verzoekt;

(3) als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of

(4) als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG en het nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Als de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben is beperkt op basis van de bovenstaande voorwaarden, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of ter besch erming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat worden verwerkt.

Voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd.

4. Recht op verwijdering

a) Verwijderingsplicht

U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om deze gegevens onmiddellijk te verwijderen, indien een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

(2) u trekt uw toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, of artikel 9, lid 2, onder a, AVG is gebaseerd en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

(3) u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG.

(4) de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) het wissen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust op grond van het Unierecht of het lidstatelijke recht waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.

(6) de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1, AVG.

b) Informatie aan derden

Indien de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en hij op grond van artikel 17, lid 1, AVG verplicht is om deze te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen, waaronder van technische aard, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u als betrokkene hebt verzocht om verwijdering van alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

(1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) voor de nakoming van een wettelijke verplichting die de verwerking vereist op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h en i, en artikel 9, lid 3, AVG;

(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, AVG, voor zover het recht op verwijdering de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk maakt of ernstig belemmert, of

(5) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

5. Recht op informatie

Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke heeft doen gelden, is deze verplicht alle ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte te brengen van deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U heeft het recht om te worden geïnformeerd over deze ontvangers door de verwerkingsverantwoordelijke.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Bovendien heeft u het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits

(1) de verwerking berust op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, AVG of artikel 9, lid 2, onder a, AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b, AVG en

(2) de verwerking plaatsvindt via geautomatiseerde procedés.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u bovendien het recht te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Hierdoor worden de rechten en vrijheden van andere personen niet aangetast.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die wordt uitgeoefend in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

7. Recht van bezwaar

U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van artikel 6, lid 1, onder e of f, AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Als de persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt om direct marketing te bedrijven, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor doeleinden van direct marketing, worden de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet meer voor die doeleinden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht Richtlijn 2002/58/EG – uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

8. Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemmingsverklaring voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Door de intrekking van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan niet aangetast.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor u heeft of u op een soortgelijke wijze aanzienlijk treft. Dit geldt niet indien het besluit

(1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke,

(2) is toegestaan op basis van de Unierechtelijke of lidstatelijke wetgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, en deze wetgeving voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, of

(3) plaatsvindt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet zijn gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, AVG, tenzij artikel 9, lid 2, onder a of g, AVG van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen.

Voor wat betreft de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de kant van de verwerkingsverantwoordelijke, op het recht om uw standpunt kenbaar te maken en op het betwisten van het besluit.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de stand en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78 AVG.

Bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor ons:

De functionaris voor gegevensbescherming van Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Telefoon: +49 511 120-4500
Fax: +49 511 120-4599
E-mail: [email protected]

IX. Ingesloten diensten en inhoud van derden

1. Gebruik van Facebook, X en Instagram Plugins

Op onze website worden zogenaamde sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook, de microbloggingsdienst X en Instagram gebruikt. Deze diensten worden in Duitsland aangeboden door de bedrijven Meta Platforms Ireland Limited en Twitter International Unlimited Company ("aanbieders").

Facebook wordt in Duitsland beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ierland. Een overzicht van de Facebook-plugins en hun uiterlijk vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins

X wordt in Duitsland beheerd door Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Een overzicht van de X-buttons en hun uiterlijk vindt u hier: https://about.twitter.com/en/who-we-are/brand-toolkit

Instagram wordt in Duitsland beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ierland. Een overzicht van het delen en integreren van Instagram-inhoud vindt u hier: https://developers.facebook.com/products/instagram/sharing/

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook, X of Instagram. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks door de betreffende aanbieder aan uw browser doorgegeven en op de pagina ingesloten. Door de plugins in te sluiten, ontvangen de aanbieders informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als u geen profiel heeft of niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen.

Als u bent ingelogd bij een van de diensten, kunnen de aanbieders uw bezoek aan onze website direct aan uw profiel op Facebook, X of Instagram koppelen. Als u met de plugins interactie heeft, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-, de "X"- of de "Instagram"-knop te klikken, wordt de desbetreffende informatie ook rechtstreeks naar een server van de aanbieders verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op Facebook, op uw X- of Instagram-account en aan uw contacten getoond.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals uw rechten en instellingsopties ter bescherming van uw privacy, vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieders.

Privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy

Privacyverklaring van X: https://twitter.com/nl/privacy

Privacyverklaring van Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy

Als u niet wilt dat Facebook, X of Instagram de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw profiel in de betreffende dienst koppelt, moet u zich voor uw bezoek aan onze website afmelden bij de betreffende dienst. U kunt het laden van de plugins ook volledig voorkomen met add-ons voor uw browser, zoals de scriptblokkeerder "NoScript" (https://noscript.net/).

2. Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen.

In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere met het gebruik van de website en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de betreffende instellingen van uw browsersoftware aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage...

3. Privacyverklaring voor het gebruik van "VWO Testing"

Op onze website wordt de webanalyse- en optimaliseringsdienst "VWO Testing" toegepast, die wordt geleverd door Wingify, KLJ TOWER, 1104, North, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi, 110034 (hierna VWO). We gebruiken de dienst "VWO Testing" om de aantrekkelijkheid, de inhoud en de functionaliteit van onze website te verbeteren door nieuwe functies en inhoud aan een percentage van onze gebruikers aan te bieden en de veranderingen in het gebruik statistisch te evalueren. VWO is een product van Wingify Software Pvt. Ltd.

VWO maakt gebruik van cookies waarmee optimalisatie en analyse van het gebruik van onze website door u mogelijk wordt. De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website, wordt doorgaans naar servers in de Verenigde Staten, Japan, Australië, Singapore, Nederland, Londen, Parijs, Frankrijk, Duitsland en drie steden in de Verenigde Staten (afhankelijk van de locatie) verzonden en daar opgeslagen. Alle klantgegevens worden ook centraal opgeslagen in Washington DC en Dallas in de Verenigde Staten.

VWO verzamelt automatisch het IP-adres, de verkeersbron, zoekwoorden, paginaweergaven, bezoeken en locatie (samengevat). De laatste acht cijfers van het IP-adres worden vervangen door nullen voordat ze worden opgeslagen. Andere verbindingsinformatie zoals tijd en overgedragen informatie worden samengevat als "geautomatiseerde informatie". Hieronder vallen:

 1. De pagina's op onze website die u heeft bezocht en de acties die u daar heeft ondernomen (klikken, verblijfsduur, formulierinvoer, aanmeldingen, aankopen en andere browsegebeurtenissen),
 2. het IP-adres (Internet Protocol) dat u gebruikt om toegang te krijgen tot internet,
 3. uw apparaat en besturingssysteem,
 4. de vorige pagina/bron van waaruit u naar onze website bent gekomen,
 5. de datum en tijd van uw toegang.

VWO zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de optimalisatietests en de bijbehorende websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internet aan ons te leveren. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de betreffende instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Bovendien kunt u hier uw instellingen bijwerken. Meer informatie over het beheer en het gebruik van cookies vindt u op de pagina https://vwo.com/compliance/cookies-notice/. Meer informatie over de gegevensverzameling en -verwerking door VWO vindt u in het privacybeleid van VWO, dat u kunt vinden op https://vwo.com/nl/privacy-policy/. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. Ons rechtmatige belang volgt uit de hierboven vermelde doeleinden voor gegevensverzameling.

4. Privacyverklaring voor het gebruik van Google Marketing Services

Wij maken op onze website gebruik van marketing- en remarketingdiensten van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; "Google"). Deze diensten stellen ons in staat om doelgerichtere advertenties weer te geven en gebruikers advertenties te tonen die aansluiten bij hun interesses. Via remarketing worden gebruikers advertenties en producten getoond waarvoor op andere websites in het Google-netwerk interesse is getoond. Hiervoor wordt bij het bezoek aan onze website door Google een code uitgevoerd en worden zogenaamde (Re)marketing-tags in de website geïntegreerd. Met behulp hiervan wordt op het apparaat van de gebruiker een individuele cookie, oftewel een klein bestand, opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt vastgelegd welke websites gebruikers hebben bezocht, voor welke inhoud ze interesse hebben getoond en welke aanbiedingen ze hebben gebruikt. Daarnaast worden technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van de online service opgeslagen. Ook wordt het IP-adres van de gebruikers vastgelegd, waarbij we binnen het kader van Google Analytics aangeven dat het IP-adres wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte.

Alle gebruikersgegevens worden alleen verwerkt als pseudonieme gegevens. Google slaat dus geen namen of e-mailadressen op. Alle weergegeven advertenties worden dus niet gericht op een persoon, maar op de eigenaar van de cookie. Deze informatie wordt door Google verzameld en naar servers in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen.

Tot de door ons gebruikte Google Marketing Services behoort onder andere het online advertentieprogramma Google AdWords. In het geval van Google AdWords krijgt elke AdWords-klant een ander conversiecookie. Deze cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van verschillende AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. AdWords-klanten krijgen echter alleen het totale aantal gebruikers te zien dat op hun advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar een pagina met een conversietracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Het gebruik van de Google-services verloopt via de Tag Manager van Google. Meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google vindt u op de overzichtspagina: https://policies.google.com/technologies/ads, het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is Art. 6 Abs. 1 Satz 1 f DSGVO. Als u bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde advertenties door Google Marketing Services, kunt u de instellingen en opt-outmogelijkheden die door Google worden aangeboden, gebruiken: https://www.google.com/ads/preferences/checkgoog?hl=en.

5. Website-analyse met Pardot

(1) Beschrijving en doel van gegevensverwerking
Deze website maakt ook gebruik van een analyse-tool van Pardot van salesforce.com Inc. Via Pardot Services worden maximaal twee cookies ingesteld. Dit zijn een "Visitor Cookie" en een "Pardot App Session Cookie". Met behulp van de "Visitor Cookie" wordt een identificatienummer gegenereerd waarmee de browser van de websitebezoeker wordt herkend. Het identificatienummer is een gegenereerde numerieke code die buiten Pardot Services geen betekenis heeft. Het "Pardot App Session Cookie" wordt alleen ingesteld wanneer een klant zich in de Pardot App als gebruiker aanmeldt. Alle cookies krijgen alleen de gegenereerde nummercode.

We gebruiken Pardot om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Hiervoor analyseren we het gebruikers- of klikgedrag op onze website om onze communicatie beter af te stemmen op de behoeften van klanten.

(2) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor het gebruik van Pardot is Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Salesforce maakt deel uit van het Data Privacy Framework.

(3) Bewaartermijn
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze doeleinden.

(4) Bezwaarmogelijkheden
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen van uw browser te gebruiken; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

6. Microsoft Bing Ads

Op onze pagina's maken we gebruik van conversietracking van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten. Hiervoor wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer opgeslagen als u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent gekomen. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een vooraf bepaalde doelpagina (conversiepagina) heeft bereikt. Wij ontvangen alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar de conversiepagina. Er worden geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker verstrekt.

Als u niet wilt dat informatie over uw gedrag door Microsoft wordt gebruikt zoals hierboven beschreven, kunt u het instellen van een cookie hiervoor weigeren - bijvoorbeeld via de browserinstelling die het automatisch instellen van cookies in het algemeen uitschakelt. U kunt ook het verzamelen van gegevens die door het cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Microsoft voorkomen door uw bezwaar kenbaar te maken via de volgende link: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=nl-NL. Meer informatie over gegevensbescherming en de gebruikte cookies bij Microsoft en Bing Ads vindt u op de website van Microsoft onder https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

7. Bing Universal Event Tracking (UET)

Op onze website worden met technologieën van Bing Ads gegevens verzameld en opgeslagen, waaruit gebruikersprofielen worden aangemaakt onder pseudoniemen. Dit is een dienst van de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten. Deze dienst stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen wanneer ze via Bing Ads-advertenties op onze website terechtkomen. Als u via een dergelijke advertentie op onze website terechtkomt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Op onze website is een Bing UET-tag geïntegreerd. Dit is een code waarmee enkele niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website worden opgeslagen in verband met de cookie. Hieronder vallen onder andere de tijd die op de website wordt doorgebracht, welke delen van de website worden opgevraagd en via welke advertentie de gebruikers op de website terechtkomen. Er worden geen gegevens over uw identiteit verzameld.

De verzamelde informatie wordt naar servers van Microsoft in de Verenigde Staten gestuurd en daar maximaal 180 dagen bewaard. U kunt het verzamelen van gegevens die door het cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens voorkomen door het instellen van cookies uit te schakelen. Hierdoor kan echter de functionaliteit van de website worden beperkt.

Bovendien kan Microsoft onder bepaalde omstandigheden door zogenaamd cross-device tracking uw gebruikersgedrag over meerdere van uw elektronische apparaten volgen en zo in staat zijn om gepersonaliseerde reclame op of in Microsoft-websites en -apps weer te geven. Dit gedrag kunt u uitschakelen via https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings.

Meer informatie over de analyse diensten van Bing vindt u op de website van Bing Ads ( https://help.ads.microsoft.com/ ). Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft en Bing vindt u in het privacybeleid van Microsoft ( https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement ).

8. Microsoft Clarity

Op onze website maken we gebruik van Microsoft Clarity. Dit is een webanalysedienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 Verenigde Staten, hierna alleen "Microsoft" genoemd.

Microsoft maakt deel uit van het Data Privacy Framework.

De Microsoft Clarity-dienst wordt gebruikt voor de analyse van het gebruiksgedrag van onze website. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals bijvoorbeeld IP-adres, locatie, tijd of frequentie van het bezoek aan onze website, worden verzonden naar een server van Microsoft in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. We maken echter gebruik van Microsoft Clarity met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met behulp van deze functie verkort Microsoft het IP-adres al binnen de EU of de EER.

De aldus verzamelde gegevens worden op hun beurt door Microsoft gebruikt om ons een evaluatie van het bezoek aan onze website en van de activiteiten op de website te verstrekken. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om verdere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van onze website en het internet.

9. Diensten en inhoud van derden - algemeen

We maken gebruik van diensten, services en inhoud (hierna gezamenlijk aangeduid als "inhoud") die worden geleverd door derden op onze website. Voor dergelijke integratie is verwerking van uw IP-adres technisch noodzakelijk, zodat de inhoud naar uw browser kan worden verzonden. Uw IP-adres wordt daarom doorgegeven aan de respectievelijke derde partijen.

Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd ter bescherming van onze legitieme belangen bij het optimaliseren en economisch exploiteren van onze website en zijn gebaseerd op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Voor het integreren van de inhoud wordt regelmatig de programmeertaal JavaScript gebruikt. U kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door de uitvoering van JavaScript in uw browser uit te schakelen of een JavaScript-blocker te installeren. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot beperkingen van de functionaliteit op de website.

We hebben inhoud van de volgende door derden geleverde diensten op onze website geïntegreerd:

"Google Maps" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") voor het weergeven van kaarten.

Google maakt deel uit van het Data Privacy Framework.

"YouTube.com" van YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS; "YouTube") voor het weergeven van video's.

YouTube is een dochteronderneming van Google en maakt deel uit van het Data Privacy Framework.

10. Calendly

Voor het plannen van een demo van onze software "HERO" maken we gebruik van een kalenderintegratie van de aanbieder Calendly LLC (1315 Peachtree St NE, Atlanta, GA 30309). Als u een demotijd met ons plant via de Calendly-tool, worden uw gegevens uit het formulier inclusief de door u verstrekte contactgegevens opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen in de systemen van Calendly.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze service is artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. U kunt te allen tijde alternatief een afspraak voor een software-demo maken via contactformulieren of ons contact-e-mailadres. Het gebruik van de afspraakplanning via Calendly is dus volledig vrijwillig.

11. Zendesk

Op deze website maken we gebruik van de Customer Relationship Management (CRM) -dienst van Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, VS.

We gebruiken Zendesk om uw verzoeken snel en efficiënt te kunnen afhandelen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is het gerechtvaardigd belang op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Om Zendesk te kunnen gebruiken, moet u ten minste een correct e-mailadres opgeven. De service kan ook gepseudonimiseerd worden gebruikt. Tijdens de afhandeling van serviceverzoeken kan het nodig zijn om aanvullende gegevens te verzamelen (bijv. voornaam, achternaam, adres, enz.).

Het gebruik van Zendesk is optioneel. Als u niet akkoord gaat met het feit dat Zendesk uw gegevens verzamelt, bieden wij u alternatieve contactmogelijkheden aan om serviceverzoeken in te dienen via telefoon of post.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Zendesk: https://www.zendesk.nl/company/agreements-and-terms/privacy-policy/

12. LinkedIn

Voor retargeting- en conversiedoeleinden gebruiken we de tool van LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (“LinkedIn”) op onze website. Hiervoor is de LinkedIn Insight-tag ingesloten, die statistische, pseudonieme gegevens over uw bezoek en het gebruik van onze website verzamelt en op basis daarvan bijbehorende geaggregeerde statistieken aan ons levert.

De LinkedIn Insight-tag verzamelt onder andere deze gegevens:

- IP-adres (gepseudonimiseerd)
- LinkedIn-gebruikers-ID inclusief professionele gegevens (bijv. carrièreniveau, branche, enz.)
- Logbestanden (bijv. tijdstempels, paginagebeurtenissen, enz.)

Deze informatie helpt ons om u individuele en op interesse gebaseerde inhoud te tonen nadat u zich al op onze website heeft geïnformeerd over bepaalde onderwerpen. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens voor retargeting via: 
Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Ingelogde LinkedIn-gebruikers kunnen hier de overdracht van hun gegevens aan bedrijven uitschakelen:

https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fmypreferences%2Fd%2Fsettings%2Fads-interactions-with-business

Persoonlijke gegevens worden binnen 90 dagen na verzameling verwijderd. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is artikel 6, lid 1, sub a van de AVG.

13. Outbrain

We maken gebruik van het advertentieplatform Outbrain. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Outbrain Inc., 39 W 13th Street, 3rd Floor, New York, NY 10011, VS.
Outbrain verwerkt onder andere gegevens van u ook in de VS. Outbrain is een actieve deelnemer aan het EU-VS-gegevensbeschermingskader, waardoor de juiste en veilige overdracht van persoonsgegevens van EU-burgers naar de VS wordt geregeld. Meer informatie hierover vindt u op https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcbOfddf_en.

Daarnaast maakt Outbrain gebruik van zogenaamde standaard contractuele clausules (= artikel 46, lid 2 en 3 van de AVG). Standaard contractuele clausules (Standard Contractual Clauses - SCC) zijn door de EU-commissie verstrekte modelcontracten en dienen ervoor te zorgen dat uw gegevens ook aan de Europese gegevensbeschermingsnormen voldoen, zelfs wanneer deze worden overgedragen en opgeslagen in derde landen (zoals bijvoorbeeld de VS). Door het EU-VS-gegevensbeschermingskader en door de standaard contractuele clausules verplicht Outbrain zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming te handhaven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs wanneer de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-commissie. U vindt het besluit en de bijbehorende standaard contractuele clausules onder andere hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=nl.

Meer informatie over de standaard contractuele clausules en de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Outbrain vindt u in het privacybeleid op https://www.outbrain.com/privacy/.

X. Privacybeleid voor het aanbevelingsprogramma "Helden werven helden"

Voor ons "Klanten werven klanten"-programma, dat bekend staat als "Helden werven helden", gebruiken we binnen onze software de dienst "Cello" van Powerplay GmbH, gevestigd aan de Philipp-Loewenfeld-Str. 19, 80339 München en het postadres 786799, 11516 Berlijn.

In het kader van het "Helden werven helden"-programma worden slechts enkele geselecteerde gegevens aan Cello verstrekt:

1. Bij de eerste klik op de "Helden werven helden"-knop of het geschenksymbool binnen de HERO-software wordt de Cello-widget geïnitialiseerd en tegelijkertijd wordt de adverterende gebruiker in Cello aangemaakt. Hierbij worden de volgende gegevens uit de HERO-software naar Cello verzonden:

 • Voornaam en achternaam van de adverteerder
 • E-mailadres van de adverteerder
 • Gebruikers-ID van de adverteerder
 • Bedrijfs-ID van de adverteerder

2. Wanneer via de door Cello gegenereerde uitnodigingslink een testaccount voor de HERO-software wordt aangemaakt, stuurt Salesforce via de interface een statusupdate naar Cello met de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam van de doorverwezen persoon
 • E-mailadres van de doorverwezen persoon
 • Bedrijfs-ID van de doorverwezen persoon

3. Als uit de in stap 2 aangemaakte testaccount een betaald account ontstaat, stuurt Salesforce in het kader van een verdere statusupdate de contractwaarde en de contractduur naar Cello.

Alle gegevensoverdracht vindt uitsluitend plaats met het oog op een correcte toewijzing van doorverwezen nieuwe klanten.

U kunt het privacybeleid van Cello.so vinden op https://cello.so/data-processing-agreement/.

XI. Cookiebeleid

Gratis adviesgesprek