Algemene Vorwarden hero-software.nl

1. Inhoud en totstandkoming

1.1 Partijen en Onderwerp. Deze overeenkomst regelt de juridische relatie tussen HERO, Göttinger Hof 9, 30453 Hannover (hierna "HERO") en hun klanten ("Gebruikers van de software" / "Softwaregebruiker") met betrekking tot het leveren van software voor project- en klantenbeheer (hierna "HERO Software") inclusief aanvullende technische diensten. HERO stelt de software ter beschikking van de klant voor gebruik via internet (Software as a Service). HERO levert haar diensten niet aan consumenten, maar uitsluitend voor de doeleinden van commerciële of zelfstandige beroepsuitoefening van de Gebruikers van de software.

1.2 Geen afwijkende regelingen. De geldigheid van afwijkende of verdergaande bepalingen is uitgesloten. Dit geldt met name voor de algemene voorwaarden van de Gebruikers van de software, zelfs als HERO een opdracht van de Gebruikers van de software aanvaardt waarin de Gebruikers van de software verwijzen naar hun algemene voorwaarden en/of waarbij de algemene voorwaarden van de Gebruikers van de software zijn gevoegd en HERO hiertegen niet protesteert.

1.3 Totstandkoming van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Gebruiker van de software en HERO een bestelformulier ondertekenen of zich door middel van aanbod en aanvaarding per e-mail akkoord verklaren met het sluiten van een overeenkomst volgens deze AV.

1.4 Verplichtingen in de elektronische handel. § 312i lid 1 nr.1, 2 en 3 evenals § 312i lid 1 zin 2 BGB, die bij overeenkomsten in de elektronische handel bepaalde verplichtingen van de ondernemer voorzien, worden hierbij uitgesloten.

2. Diensten van HERO

2.1 Overzicht. HERO biedt de volgende diensten aan de gebruiker van de software:

a) Een software voor gebruik via internet voor het beheren van projecten en afspraken en voor het beheer van klantrelaties (de "HERO-software"),

b) Apps voor mobiele apparaten waarmee de gebruiker van de software bepaalde functies van de HERO-software kan gebruiken (de "HERO-App"),

c) Een internetplatform ("Aanvraagformulier") waar klanten van de gebruiker van de software ("Eindklanten") afspraken met de gebruiker van de software kunnen maken (de "Aanvraagfunctie"),

d) Indien overeengekomen, begeleidende technische diensten, zoals het importeren van bestaande gegevens van de gebruiker van de software in de HERO-software of verdere implementatiediensten. Details zijn te vinden in de bestelling en in het overzicht van diensten en prijzen dat kan worden geraadpleegd op https://hero-software.nl/prijzen ("Servicebeschrijving").

2.2 HERO. HERO levert de HERO-software zoals aangeduid en beschreven in de Servicebeschrijving voor gebruik via internet ("Service"). De HERO-software wordt gehost op computers in een datacenter dat door HERO wordt gebruikt. De gebruiker van de software krijgt voor de duur van deze overeenkomst het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om toegang te krijgen tot de HERO-software via een browser en een internetverbinding en de software uitsluitend voor zijn eigen zakelijke doeleinden te gebruiken, enkel in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige professionele activiteit. Dit omvat het recht om tijdelijk programmabestanden (bijv. JavaScript) op te slaan op de computer van de gebruiker van de software (bijv. in het werkgeheugen of de browsercache) en daar uit te voeren. Het gebruiksrecht is beperkt tot het gebruik voor het in de bestelling gespecificeerde bedrijf, inclusief alle juridisch niet-onafhankelijke vestigingen en bedrijfslocaties. Het is verboden om de HERO-software aan derden ter beschikking te stellen of deze aan derden te gebruiken, inclusief gelieerde ondernemingen.

2.3 HERO-App. Indien de gebruiker van de software bepaalde functies van de HERO-software via de HERO-App wil gebruiken, moet hij eerst de HERO-App gratis downloaden uit de respectievelijke app-store (bijv. Google Play Store, Apple App Store). In dat geval zijn primair de bepalingen van de respectievelijke app-store-exploitant van toepassing.

2.4 Beschikbaarheid. HERO stelt de aanvraagformulieren, evenals de HERO-software en HERO-app, beschikbaar aan de gebruiker van de software met een beschikbaarheid van 99 %.

a) Overdrachtspunt. HERO levert zijn diensten bij het aansluitpunt van het datacenter dat door de HERO-software wordt gebruikt op het internet. De gebruiker van de software is verantwoordelijk voor de internetverbinding tussen hem en het datacenter.

b) Bereikte beschikbaarheid. Bij de berekening van de daadwerkelijk bereikte beschikbaarheid worden storingen als gevolg van overmacht (bijv. staking, onrust, natuurrampen, epidemieën) buiten beschouwing gelaten. Evenzo worden blokkeringen door HERO die nodig zijn om veiligheidsredenen buiten beschouwing gelaten, mits HERO passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen (bijv. denial-of-service-aanval, ernstige beveiligingslekken in gebruikte externe software zonder beschikbare patch).

2.5 Configuratie. De gebruiker van de software voert de initiële configuratie van de HERO-software en de aanvraagformulieren (individuele instellingen, invoer/import van gegevens, handtekeningen, bedrijfsprofiel) zelf uit, tenzij anders is overeengekomen in de bestelling. Een wijziging van de HERO-software of aanvraagformulieren volgens de wensen van de gebruiker van de software is niet verschuldigd.

2.6 Ondersteuning. HERO biedt gratis e-mail- en live-ondersteuning aan bij technische problemen bij het gebruik van de HERO-software. De live-ondersteuning omvat niet: Algemeen advies of trainingen over marketing, juridisch advies of configuratiewerk zaamheden. Technische ondersteuning bij websites van de gebruiker van de software wordt alleen geleverd in het kader van de ondersteuning als het aanvraagformulier rechtstreeks wordt beïnvloed. De ondersteuningsdiensten worden door HERO verleend op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur (Midden-Europese tijd). Uitgezonderd hiervan zijn nationale feestdagen, 31 oktober en 24 en 31 december van elk jaar. De tijd tot de eerste reactie op e-mail- of liveverzoeken bedraagt in de regel niet meer dan 36 uur. Verzoeken die buiten de ondersteuningstijden worden ontvangen, worden beschouwd als ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

2.7 Documentatie. Tenzij anders overeengekomen, is HERO alleen verplicht om een gebruikersdocumentatie als online hulp voor de HERO-software en de HERO-app en een installatiehandleiding voor aanvraagformulieren te verstrekken. Verdere documentatie-, trainings- of introductiediensten, evenals een toelichting op de broncode van aanvraagformulieren, zijn niet verschuldigd.

2.8 Subleveranciers. HERO kan naar eigen goeddunken subleveranciers inschakelen voor de dienstverlening, bijvoorbeeld voor hosting, e-mailverzending of berichtendiensten.

2.9 Wijzigingen in de dienstverlening. De gebruiker van de software is ervan op de hoogte dat de HERO-software een standaardsoftware is die wordt aangeboden als een "software as a service"-dienst, waarbij een groot aantal klanten toegang heeft tot een centraal systeem. De schaalvoordelen die voortvloeien uit een dergelijk multi-tenancy (meergebruiker) model kunnen alleen worden benut als het gaat om een uniforme softwareproduct dat ook kan worden doorontwikkeld. De partijen komen daarom overeen:

a) Belangrijke redenen. HERO kan de HERO-software, de HERO-app en de aanvraagformulieren om belangrijke redenen wijzigen. Een dergelijke reden doet zich met name voor wanneer de wijziging noodzakelijk is vanwege (i) een noodzakelijke aanpassing aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, (ii) gewijzigde technische randvoorwaarden (nieuwe browserversies of technische standaarden), of (iii) de bescherming van de systeembeveiliging.

b) Doorontwikkeling. Daarnaast kan HERO de HERO-software, de HERO-app en de aanvraagformulieren passend wijzigen in het kader van een doorontwikkeling (bijv. uitschakeling van oude functies die grotendeels zijn vervangen door nieuwe). HERO zal de gebruiker van de software tijdig, meestal vier weken voor de ingangsdatum, informeren over wijzigingen die voor hem niet alleen onbeduidend nadelig zijn. De goedkeuring van de gebruiker van de software voor een dergelijke wijziging wordt geacht te zijn verleend indien de gebruiker van de software niet schriftelijk of per e-mail bezwaar maakt tegen de wijziging vóór de wijzigingsdatum. Bij de aankondiging van de wijziging zal HERO nogmaals afzonderlijk op deze rechtsgevolgen wijzen. Indien de wijziging het contractuele evenwicht tussen de partijen niet alleen in geringe mate zou verstoren ten nadele van de gebruiker van de software, blijft de wijziging achterwege.

3. Vergoeding en betalingsachterstand

3.1 Vergoedingen. De Softwaregebruiker is aan HERO verschuldigd voor de beschikbaarstelling van de HERO-software, de HERO-app en de aanvraagformulieren tijdens de contractperiode de vergoeding zoals overeengekomen in de bestelbon. De vergoeding bestaat uit een gebruiksvergoeding die afhankelijk is van het gekozen tarief en het aantal gebruikers, plus eventueel een eenmalige installatievergoeding en eventuele kosten voor afgesproken aanvullende diensten.

3.2 Vervaldatum. De gebruiksvergoeding is telkens volledig verschuldigd voor de gehele gekozen contractperiode, voorafgaand aan elke periode. De installatievergoeding en eventuele kosten voor extra diensten worden bij het sluiten van het contract in rekening gebracht.

3.3 Facturering. HERO brengt de kosten in rekening bij het begin van het contract en vervolgens op dezelfde dag van elke volgende betalingsperiode (bijvoorbeeld bij het afsluiten van een contract voor 2 jaar op 12 februari 2020, zal de volgende facturering plaatsvinden op 12 februari 2022 enzovoort). De gebruiksvergoeding wordt telkens vooraf in rekening gebracht. Facturering gebeurt door het verzenden van een factuur als PDF naar het e-mailadres dat is opgegeven in de bestelbon.

3.4 Betaling. Betaling van de factuurbedragen gebeurt volgens afspraak. Indien de betaling van de factuurbedragen via SEPA-incasso plaatsvindt, verbindt de softwaregebruiker zich ertoe om HERO een bijbehorende SEPA-mandaat te verstrekken. De incasso vindt telkens plaats na facturering.

3.5 Nettoprijzen. Alle prijzen zijn exclusief de geldende wettelijke omzetbelasting.

3.6 Betalingsachterstand. Indien de softwaregebruiker gedurende twee kalendermaanden in gebreke blijft met de betaling van de vergoeding of een aanzienlijk deel daarvan, is HERO gerechtigd, na passende aankondiging, de aanvraagformulieren en de toegang tot de HERO-software en de HERO-app tijdelijk te blokkeren of de overeenkomst buitengewoon op te zeggen. Gedurende de blokkering heeft de softwaregebruiker geen toegang tot de in de HERO-software opgeslagen gegevens en projecten.

4. Verplichtingen en taken van de softwaregebruiker

4.1 Wettige Gebruik. De softwaregebruiker zal de diensten van HERO alleen gebruiken binnen de contractuele bepalingen, geen rechten van derden schenden tijdens het gebruik (bijv. auteursrechten, industriële eigendomsrechten) en alle toepasselijke wettelijke bepalingen naleven. Bij het gebruik zal hij met name de regels inzake gegevensbescherming, mededingingsrecht, auteursrecht en eventuele geheimhoudingsplichten naleven en geen schadelijke of onwettige gegevens uploaden of de diensten van HERO op andere wijze misbruiken.

4.2 E-mailverzending. De softwaregebruiker zal alleen advertentie-e-mails sturen naar ontvangers die hiervoor een rechtsgeldige toestemming hebben gegeven, of waarbij - indien van toepassing - wordt voldaan aan de vereisten van § 7 lid 3 van de Wet op de oneerlijke handelspraktijken (UWG). In geval van twijfel is het de verantwoordelijkheid van de softwaregebruiker om zich te informeren over de rechtmatigheid van advertentie-e-mails. Hierbij wordt expliciet verwezen naar de "eco Richtlijn voor toegestane e-mailmarketing" (zonder garantie).

4.3 Verplichte informatie. De softwaregebruiker is wettelijk de aanbieder en exploitant van de website en de internetpagina's waarin hij aanvraagformulieren van HERO integreert. HERO handelt in dit opzicht alleen als "technische softwaregebruiker". De softwaregebruiker zal ervoor zorgen dat daar de wettelijk vereiste verplichte informatie wordt verstrekt, met name het impressum volgens § 5 van de Duitse Telemediawet (TMG) en privacyverklaringen volgens § 13 lid 1 TMG. De softwaregebruiker zal er ook voor zorgen dat de vereiste verplichte informatie wordt vermeld in e-mails en andere communicatie.

4.4 Back-ups. Het is de verantwoordelijkheid van de softwaregebruiker om kopieën van zijn ingevoerde gegevens te bewaren en regelmatig back-ups te maken van de gegevens die zijn vastgelegd in de HERO-software. Indien de softwaregebruiker deze hem opgelegde verplichting tot behoorlijke gegevensbeveiliging schendt, is HERO aansprakelijk voor dataverlies tot het bedrag dat ook bij een regelmatige, behoorlijke gegevensbeveiliging door de softwaregebruiker zou zijn opgetreden.

4.5 Systeemvereisten en medewerkingsplicht. Tenzij anders bepaald, moet de softwaregebruiker een actuele desktopbrowser-versie van Google Chrome, Firefox of Edge gebruiken.

4.6 Belangrijke fiscale gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de softwaregebruiker om gegevens te bewaren volgens de wettelijke vereisten (met name de voorschriften van het handels- en belastingrecht). HERO wordt over het algemeen ontwikkeld in nauwe samenwerking met ervaren belastingadvieskantoren in overeenstemming met de beginselen voor een behoorlijke administratie en gegevensbewaring in elektronische vorm en voor gegevens toegang (GoBD).

4.7 Klantrelatie. De softwaregebruiker is verantwoordelijk voor de vormgeving van de juridische relatie tussen de softwaregebruiker en de eindklant en voor de daarbij behorende contractuele afspraken met betrekking tot de levering van de dienst.

5. Klantgegevens en Gegevensbescherming

5.1 Klantgegevens. De gegevens van klanten (gezamenlijk "Klantgegevens"), bestaande uit (i) gegevens die door de softwaregebruiker in de HERO-software zijn ingevoerd over klanten (bijv. e-mail, naam, adres, andere kenmerken), (ii) klantgegevens die door de softwaregebruiker zijn klaargezet voor import in de HERO-software (bijv. gegevensexporten uit andere systemen), en (iii) gegevens die zijn gegenereerd in de HERO-software over klanten (bijv. objectgegevens, afspraken, gespreksinhoud), zijn eigendom van de softwaregebruiker. HERO handelt hierbij als een louter technische softwaregebruiker en behandelt de klantgegevens vertrouwelijk. HERO is echter gerechtigd om de klantgegevens - ook na afloop van het contract - te gebruiken in geaggregeerde of statistische vorm voor foutenanalyse en verdere ontwikkeling van de functies van de software of voor benchmarking.

5.2 Verwerking van opdrachtgegevens. Voor zover de klantgegevens persoonsgegevens bevatten, geldt het volgende: HERO verwerkt de klantgegevens als een verwerker van opdrachtgegevens uitsluitend voor het leveren van de contractuele diensten in opdracht en volgens de instructies van de softwaregebruiker. HERO neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de klantgegevens. De softwaregebruiker blijft de enige verantwoordelijke partij jegens HERO in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming en is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van het verzamelen, verwerken en gebruiken van de klantgegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen, met name de BDSG en TMG. De softwaregebruiker zal indien nodig vereiste toestemmingen verkrijgen en privacyverklaringen verstrekken (zie punt 4).

6. Garantieaanspraken

6.1 Gebreken en Kwaliteit. HERO zal de HERO Software, de HERO App en de aanvraagformulieren vrijwaren van materiële en juridische gebreken en deze gedurende de contractperiode in een staat houden die geschikt is voor het contractueel beoogde gebruik. De contractueel overeengekomen kwaliteit van de diensten is in de eerste plaats bepalend voor de prestatiebeschrijving. De verplichting tot instandhouding van de software omvat niet de aanpassing van de software aan veranderde gebruiksomstandigheden, technische en functionele ontwikkelingen zoals veranderingen in de IT-omgeving, met name veranderingen in hardware of besturingssystemen (bijvoorbeeld nieuwe mobiele apparaten of besturingssystemen), aanpassingen aan de functionaliteit van concurrerende producten of het tot stand brengen van compatibiliteit met nieuwe gegevensformaten.

6.2 Gebrekenverhelping. De Softwaregebruiker meldt gebreken aan de HERO Software, de HERO App of de aanvraagformulieren onverwijld aan HERO en licht de omstandigheden van het ontstaan van het gebrek nader toe. HERO zal het gebrek binnen een redelijke termijn verhelpen. HERO is gerechtigd de Softwaregebruiker tijdelijke oplossingen voor fouten te tonen en het gebrek later te verhelpen door aanpassing van de software, voor zover dit voor de Softwaregebruiker redelijk is.

6.3 Aanvankelijke Onmogelijkheid. De aansprakelijkheid van HERO voor aanvankelijke gebreken overeenkomstig § 536a lid 1, Alt. 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De aansprakelijkheid van HERO op basis van schuld blijft onverlet.

6.4 Verjaring. Gebrekenaanspraken verjaren binnen 12 maanden. Dit geldt niet in het geval van aanspraken op schadevergoeding wegens gebreken waarvoor HERO op grond van de wet aansprakelijk is (zie paragraaf 8.1, tweede zin).

6.5 Wettelijke Regeling. Voor het overige gelden de wettelijke regels met betrekking tot gebreken.

7. Vrijwaringsverplichting van de Softwaregebruiker

7.1 Verplichting tot vrijwaring. Indien derden (inclusief overheidsinstanties) claims tegen HERO indienen of inbreuken beweren die gebaseerd zijn op de bewering dat de softwaregebruiker zijn contractuele verplichtingen heeft geschonden, bijvoorbeeld door het verzenden van e-mails in strijd met de wetgeving inzake gegevensbescherming of mededingingsrecht, of door het nalaten van verplichte informatie, geldt het volgende: De softwaregebruiker zal HERO onmiddellijk vrijwaren van deze claims, HERO passende ondersteuning bieden bij de verdediging tegen deze claims, en HERO vrijwaren van de kosten van de verdediging.

7.2 Voorwaarden voor de vrijwaringsverplichting. Een voorwaarde voor de vrijwaringsverplichting zoals uiteengezet in Clauses 7.1 is dat HERO de softwaregebruiker onmiddellijk op de hoogte stelt van de ingediende claims, geen erkenningen doet of vergelijkbare verklaringen aflegt, en de softwaregebruiker in staat stelt om - voor zover mogelijk - alle gerechtelijke en buitengerechtelijke onderhandelingen over de claims te voeren op kosten van de softwaregebruiker.

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 Uitsluiting in bepaalde gevallen. HERO is aansprakelijk voor schade voor zover deze a) opzettelijk of door grove nalatigheid van HERO is veroorzaakt, of b) licht nalatig door HERO is veroorzaakt en te wijten is aan wezenlijke schendingen van verplichtingen die de verwezenlijking van het doel van deze overeenkomst in gevaar brengen, of aan de schending van verplichtingen waarvan de vervulling de behoorlijke uitvoering van deze overeenkomst pas mogelijk maakt en waarop de Softwaregebruiker mag vertrouwen (bijv. klantgegevens gaan volledig verloren en ook oude gegevens kunnen niet worden gereconstrueerd). Voor het overige is de aansprakelijkheid van HERO ongeacht de rechtsgrond uitgesloten, tenzij HERO krachtens de wet dwingend aansprakelijk is, met name voor schending van leven, lichaam of gezondheid van een persoon, aanvaarding van een uitdrukkelijke garantie, opzettelijk verzwijgen van een gebrek of op grond van de productaansprakelijkheidswetgeving. Garanties door HERO worden alleen schriftelijk verstrekt en worden in geval van twijfel alleen als zodanig beschouwd indien ze als "garantie" worden aangeduid.

8.2 Beperking van de hoogte. In geval van artikel 8.1 lid 1 sub b) is de aansprakelijkheid van HERO beperkt tot de voor dit type overeenkomst typisch te voorziene schade.

8.3 Werknemers en vertegenwoordigers van HERO. De aansprakelijkheidsbeperkingen van de artikelen 8.1 tot en met 8.3 zijn ook van toepassing op vorderingen tegen werknemers en vertegenwoordigers van HERO.

9. Testfase, looptijd en opzegging

9.1 Testfase. Voordat een betaalde overeenkomst wordt gesloten voor het gebruik van een betaalde module, heeft de softwaregebruiker de mogelijkheid om alle betaalde modules gedurende een testfase van 14 dagen gratis te gebruiken. Het opzeggen van de testfase is niet nodig, in het bijzonder wordt een gratis testfase niet automatisch omgezet in een betaalde gebruikersovereenkomst. Met de bevestiging van de registratie door de softwaregebruiker wordt de gratis gebruikersovereenkomst gesloten. De gratis gebruikersovereenkomst kan door de softwaregebruiker op elk moment, zonder opzegtermijn en zonder reden worden opgezegd. Na afloop van de 14-daagse testfase wordt de beschikbare functionaliteit van de HERO-software voor de softwaregebruiker teruggebracht tot de basisfuncties "Taken en afspraken", "Projecten" en "Contacten".

Het sluiten van een overeenkomst voor het gebruik van een testaccount omvat het gebruik van het e-mailadres van de softwaregebruiker door HERO voor reclamedoeleinden zoals bepaald in clausule 10 van deze algemene voorwaarden.

9.2 Looptijd. Het sluiten van een betaalde gebruikersovereenkomst is ter vrije keuze van de softwaregebruiker en vereist zijn uitdrukkelijke goedkeuring. Het komt tot stand met de bevestiging van de overeenkomst door de softwaregebruiker en loopt voor de overeengekomen initiële looptijd. De betaalde gebruikersovereenkomst wordt telkens automatisch met 12 maanden verlengd, tenzij de overeenkomst aan het einde van de initiële of een verlengde looptijd met een opzegtermijn van één (1) maand door een van de contractpartijen wordt opgezegd. De verlenging van de overeenkomst vindt plaats tegen de op dat moment geldende basistarief van de gebruikte modules. De actuele prijzen kunt u vinden op https://hero-software.nl/prijzen.

9.3 Vorm. Opzeggingen kunnen schriftelijk (per post, per e-mail) worden gedaan. Opzeggingen door de softwaregebruiker moeten per e-mail worden verzonden naar [email protected].

9.4 Buitengewone opzegging. Het recht op buitengewone opzegging blijft van kracht. Een belangrijke reden die HERO het recht geeft op buitengewone opzegging is met name wanneer de softwaregebruiker onrechtmatig reclame-e-mails verzendt via de HERO-software.

9.5 Gegevens bij het einde van de overeenkomst. Aan het einde van de overeenkomst (betaald en gratis) kan de softwaregebruiker niet langer toegang krijgen tot de klantgegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de softwaregebruiker om de klantgegevens vóór het einde van de overeenkomst te exporteren met behulp van de exportfunctie in de HERO-software en deze op te slaan voor verdere verwerking. HERO is niet verplicht om de klantgegevens verder te verstrekken dan dit (bijv. als SQL-dump of in een bepaald formaat). Bij het einde van de overeenkomst zal HERO de klantgegevens verwijderen, tenzij HERO wettelijk verplicht is om deze te bewaren. Indien verwijdering slechts met onevenredige inspanningen mogelijk is (bijv. in back-ups), kan HERO ervoor kiezen de klantgegevens in overeenstemming met de privacywetgeving te blokkeren.

10. Contact opnemen door HERO

10.1 In het kader van een testaccount, het gebruik van de software of voor service doeleinden worden gebruikers door HERO telefonisch of per e-mail gecontacteerd. Het is niet mogelijk om de HERO-software of gerelateerde services te gebruiken zonder contact op te nemen met HERO.

10.2 HERO Software behoudt zich ook het recht voor om de softwaregebruiker marketingaanbiedingen, speciale acties of andere zakelijke mededelingen te sturen die interessant kunnen zijn voor de softwaregebruiker. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de ontvangst van dergelijke marketingcommunicatie te weigeren door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mails of door persoonlijk contact op te nemen met de support van HERO Software (https://hero-software.de/support). Houd er echter rekening mee dat belangrijke informatie over de software en uw account nog steeds per e-mail kan worden verstuurd, zelfs als u zich hebt afgemeld voor marketing e-mails.

10.3 De contactgegevens die worden gebruikt voor communicatie met de gebruiker zijn gebaseerd op de informatie die de softwaregebruiker heeft verstrekt bij registratie of tijdens het gebruik van onze diensten. De gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgen dat deze informatie actueel en correct is. Door onze software en diensten te gebruiken, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met de hierboven beschreven mededelingen en contactmomenten.

11. Algemene voorwaarden voor het aanbevelingsprogramma "Helden werven helden"

1. Deelnamegerechtigheid
1.1 "Helden werven helden" is het "Klanten werven klanten"-programma van HERO, waarbinnen HERO-gebruikers nieuwe klanten kunnen werven en daarvoor geldprijzen kunnen ontvangen.
1.2 Elke meerderjarige klant (hierna "klant") van HERO met een betaald account kan deelnemen aan de actie en nieuwe klanten werven.
1.3 Als nieuwe klant wordt beschouwd degene die in de laatste 6 maanden vóór het openen van het account geen klant van HERO Software GmbH was.
1.4 Zelfwerving en wederzijdse werving tussen klanten zijn uitgesloten.
1.5 Voor een succesvolle werving van nieuwe klanten moet de persoonlijke aanbevelingslink met de bijbehorende uitnodigingscode worden gebruikt bij het aanmaken van een nieuw demorekening.

2. Wervingsbeloning
2.1 De geworvene moet binnen 6 maanden na de werving een betaald account bij HERO hebben afgesloten, dat wil zeggen een account met minstens één gebruiker, anders vervalt de werving.
2.2 Uitbetaling van de beloning naar het buitenland is niet mogelijk.
2.3 De beloning wordt pas bijgeschreven wanneer aan de voorwaarden voor het toekennen van de beloning is voldaan. Hierbij is met name van belang dat het HERO-account tegen betaling wordt gebruikt en dat alle uitstaande facturen zijn voldaan.

3. Uitsluiting en wijzigingen
3.1 HERO behoudt zich het recht voor om wervers uit te sluiten van klantenwerving als er aanwijzingen zijn voor misbruik.
3.2 HERO behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen of het aanbod te beëindigen.

Prijzen en voorwaarden voor het werven van nieuwe klanten in 2024
1. Alle HERO-gebruikers kunnen deelnemen aan het "Helden werven helden"-programma, ongeacht of ze directeur zijn. Wervers treden op als particulieren.
2. Bij elke werving moet de aanbevelingslink voor klantenwerving worden gebruikt.
3. Elke HERO-klant ontvangt als werver een beloning van €300 voor elke aanbeveling.
4. De beloning wordt uitbetaald via de betalingsdienstaanbieder PayPal naar het privé PayPal-account.
5. De correcte belasting van de beloningen is de verantwoordelijkheid van de deelnemers aan de actie. HERO aanvaardt geen verantwoordelijkheid.
6. De nieuwe klant ontvangt als geworvene en dus deelnemer aan het "Helden werven helden"-programma twee extra gratis maanden in het gekozen betaalde contract.
7. HERO behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen of de actie te beëindigen.

12. Slotbepalingen

13.1 Overdracht van contract. HERO heeft het recht om de contractuele relatie met de softwaregebruiker over te dragen aan een met HERO verbonden onderneming volgens § 15ff van het Aktiengesetz. HERO zal de overdracht tijdig, minstens vier weken van tevoren, aankondigen aan de softwaregebruiker en de softwaregebruiker de mogelijkheid bieden om zich met een uitdrukkelijk toegewezen bijzonder opzeggingsrecht van het contract te bevrijden voordat de overdracht van kracht wordt. Vooraf betaalde vergoedingen worden door HERO aan de softwaregebruiker terugbetaald in geval van een bijzondere opzegging.

13.2 Verklaringen. Tenzij anders bepaald, kunnen kennisgevingen en verklaringen na dit contract schriftelijk worden gedaan volgens § 126b BGB (bijv. per e-mail). HERO kan hiervoor het e-mailadres gebruiken dat door de softwaregebruiker is opgegeven in het bestelformulier. De softwaregebruiker zal HERO onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.

13.3 Schriftelijke vorm. Wijzigingen van dit contract moeten schriftelijk worden vastgelegd volgens § 126b (bijv. per e-mail, brief). Dit geldt ook voor afwijkingen van deze vormvereisten.

13.4 Verrekening. De softwaregebruiker kan alleen verrekenen met andere vorderingen dan zijn contractuele tegenvorderingen uit de betreffende transactie als die vordering rechtsgeldig is vastgesteld of door HERO niet is betwist.

13.5 Toepasselijk recht. Op dit contract is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-kooprecht.

13.6 Bevoegde rechter. Indien de softwaregebruiker een handelaar is, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal vermogen, is de exclusieve bevoegde rechter die bij HERO. HERO behoudt zich het recht voor om bij de vestigingsplaats van de softwaregebruiker een procedure aan te spannen.

13.7 Gedeeltelijke nietigheid. Mocht een bepaling van dit contract nietig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de nietige bepaling geldt hetgeen de partijen redelijkerwijs zouden hebben afgesproken volgens het oorspronkelijke doel en de economische overwegingen. Hetzelfde geldt in geval van een leemte in de overeenkomst.

Gratis adviesgesprek